Важно: какви документи се представят при отпускане на наследствена пенсия

Ето кои са документите, необходими за отпускане на наследствена пенсия:

Ако наследодателят не е бил пенсионер, освен документите, необходими за определяне на лична пенсия, се представят и:

  • Удостоверение за наследници;
  • За деца над 18 години до навършването на 26 години ако продължават да учат, се представя удостоверение от съответното учебно заведение, в което са посочва срока на обучението. За средно образование – края на учебната година (дипломиране), а за висше образование – края на семестъра. Понякога е необходима и допълнителна информация във връзка с точното определяне на крайната дата, до която ще се изплаща наследствената пенсия. Специфичното при децата, които учат във висши учебни заведения е, че уверение затова, че са учащи се представя в началото на всяка учебна година и то задължително следва да съдържа информация за края на учебната година/семестър или поправителна сесия;
  • В заявлението за пенсия задължително се декларира, че преживелият съпруг/а не е сключил друг граждански брак, а децата не са осиновени от други родители;
  • В зависимост от правата за получаване на наследствена пенсия се изискват и други документи,  когато са упоменати в случаите, при които се придобива право на наследствена пенсия.
  • Ако наследодателят е бил пенсионер, към заявлението за пенсия или за добавка по чл. 84 от КСО се прилага удостоверение за наследници, удостоверение за учащите и декларация за сключен брак/осиновяване.Това са документите, необходими при преценяване правото на най-често отпусканите пенсии.
loading...

loading...

Comments

comments

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *